Mỹ phẩm Bạch Hoa Hồng Hòa Bình

Danh sách những khách hàng của Mỹ phẩm Bạch Hoa Hồng tại Hòa Bình

1) Họ tên : Nguyễn Xuân Minh Trí

Số điện thoại : 01672263384

Địa chỉ : Gara Ô Tô Phố Ngọc Km5,Phố Ngọc Trung Minh , Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình