Mỹ phẩm Bạch Hoa Hồng Bắc Giang

Danh sách những khách hàng của Mỹ phẩm Bạch Hoa Hồng tại Bắc Giang

1) Họ tên :
 Hoàng Văn Tòng

Số điện thoại : 01697554300

Địa chỉ : Thôn Chay Xã Phi điền, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang