Mỹ phẩm Bạch Hoa Hồng Bình Thuận

Danh sách những khách hàng của Mỹ phẩm Bạch Hoa Hồng tại Bình Thuận

1) Họ tên :
 Nguyễn Thị Hạnh

Số điện thoại : 01677541401

Địa chỉ : THCS THPT Lê Lợi, 111 Nguyễn Hội , Thành Phố Phan Thiết, Bình Thuận