Mỹ phẩm Bạch Hoa Hồng Bạc Liêu

Danh sách những khách hàng của Mỹ phẩm Bạch Hoa Hồng tại Bạc Liêu

1) Họ tên : Phạm Chí Toàn

Số điện thoại : 0974220800

Địa chỉ : ấp Huy Điền, xã Điền Hải , Huyện Đông Hải, Bạc Liêu